Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne wprowadzone zostały w Polsce następującymi aktami prawnymi:

  • Prawo budowlane – zmiany – Ustawa z 19.09.2007, Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373,
  • Prawo budowlane – zmiany – Ustawa z dnia 27.08.2009, Dz. U. 2009 Nr 161 poz. 1279,

Sposób wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej budynku określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

Wykonujemy świadectwa energetyczne wszystkich budynków wymienionych w ustawie.

Orientacyjne ceny świadectw

cena minimalna netto w PLN bez inwentaryzacji

Dom jednorodzinny, jednokondygnacyjny	400,00 PLN
Dom jednorodzinny, dwukondygnacyjny	450,00 PLN
Dom jednorodzinny, trójkondygnacyjny	500,00 PLN
Mieszkanie jednopoziomowe nowe		200,00 PLN
Mieszkanie wielopoziomowe nowe		300,00 PLN
Lokal użytkowy – jak mieszkalny		30% więcej
Budynek mieszkalny do 5 kondygnacji	800,00 PLN
Budynek mieszkalny pow. 5 kondygnacji	1200,00 PLN
Obiekty klimatyzowane			50% więcej
Obiekty przemysłowe			wg wyceny indywidualnej
Inwentaryzacja				w przybliżeniu równa cenie świadectwa

Powyższe ceny obowiązują w przypadku udostępnienia wykonawcy aktualnego projektu architektonicznego obiektu, bądź protokołu inwentaryzacji po wykonawczej. W przypadku jego braku niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji obiektu dla potrzeb wykonania świadectwa na koszt zleceniodawcy.

W celu wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej niezbędne jest przeprowadzenie oględzin obiektu – czas trwania około 1 godziny i wykonania dokumentacji fotograficznej wnętrza i zewnętrznej części obiektu.