Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla budynków nowo projektowanych lub przebudowywanych i dołącza się ją do projektu z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Głównym celem sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej jest stwierdzenie, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz zasad oszczędnego gospodarowania energią.

Projektowaną charakterystykę energetyczną regulują następujące przepisy:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. z późniejszymi zmianami, a w szczególności z dnia 06.11.2008 r.).
- PN EN ISO 13788, 10.2003 r. Cieplno wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – metody obliczania.

Wykonujemy projektowaną charakterystykę energetyczną wszystkich budynków.