Efektywność energetyczna

USTAWA o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94 poz. 551)  zobowiązuje jednostki sektora publicznego, producentów energii elektrycznej, paliw gazowych oraz ciepła do podjęcia działań w celu zmniejszenia zużycia energii.

Ustawa wprowadza pojęcie białych certyfikatów, które mogą uzyskać producenci energii i odbiorcy końcowi za projekty skutkujące zmniejszeniem zużycia energii.  Uzyskanie białych certyfikatów odbywać się będzie w drodze przetargu i białe certyfikaty będą mogły uzyskać tylko najlepsze projekty. Przedsiębiorstwa, które nie przedstawią białych certyfikatów o odpowiedniej wartości, będą musiały uiścić opłatę zastępczą.

Białe certyfikaty wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w wyniku ogłoszonych przetargów. W przetargu może uczestniczyć podmiot, który złoży deklarację wykonania przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej wraz audytem energetycznym. Przedsięwzięcie to może dotyczyć zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii.

Audyt efektywności energetycznej jest  to opracowanie zawierające  opis stanu technicznego obiektu przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, zawierające wykaz przewidzianych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej wykonywany jest dwukrotnie:
- po podjęciu decyzji o rozpoczęciu działań w celu poprawy efektywności energetycznej jako załącznik do deklaracji przetargowej w celu otrzymania białych certyfikatów,
- po zrealizowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.
Dla przedsięwzięć o mniejszych efektach ekonomicznych drugi audyt nie jest wymagany.

Zakres i formę audytu efetywności energetycznej określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. Nr 109, Poz. 962)‏.

Audyt może być opracowany jako:
- audyt bilansowy (pełny),
- audyt uproszony – dla nieskompliowanych przedsięwzięć wymienionych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia,
- audyt termomodernizacyjny.

Wykonujemy wszystkie rodzaje audytów efektywności energetycznej.

Wykonujemy wszystkie rodzaje audytów efektywności energetycznej.